Redakcja

Redaktor naczelny:
hm. Grzegorz Całek, naczelny@czuwaj.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:
hm. Halina Jankowska, misia@czuwaj.pl
hm. Adam Czetwertyński, adam@czetwertynski.pl

Kontakt z redakcją:
ul. Konopnickiej 6, p. 103, 00-491 Warszawa
czuwaj@zhp.pl, twitter.com/CzuwajZHP
ew. telefon: 22 33 90 759

Stali współpracownicy:
hm. Lucyna Czechowska
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
hm. Hanna Musur-Bzdak
hm. Tadeusz Perzanowski
hm. Anita Regucka-Fleming
phm. Piotr Rodzoch (foto)
hm. Andrzej Sawuła

Wydawca:
Główna Kwatera ZHP

 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów i śródtytułów.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich – wszystkie teksty i zdjęcia powstają społecznie. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.